Danslessen Escharen en Gassel

Life if to short......just Dance

Algemene voorwaarden cursussen en dans lessen bij Carina Danst. (locatie Escharen)


1. Inschrijven op cursusactiviteiten

1.1 Het cursusjaar van Carina Danst bestaat gemiddeld uit 36 lesweken. De feitelijke lengte is mede afhankelijk van de indeling en duur van het schooljaar basisonderwijs.

1.2 Carina Danst biedt cursussen en aanverwante activiteiten op het gebied van dans. Op www.carinadanst.nl staat het actuele aanbod per les locatie vermeld.

1.3 Inschrijven op cursussen en lessen vindt schriftelijk plaats d.m.v. retournering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Bij minderjarige cursusdeelnemers dient het formulier te zijn getekend door een ouder/verzorger.

1.4 Wij verplichten cursisten kleding te dragen waar vrij in bewogen kan worden.


2. Betaling cursusgeld

2.1 Inschrijvingsovereenkomst en plaatsing: met de ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist (of diens ouder(s)/verzorger(s)) een overeenkomst met Carina Danst aan. Bij plaatsing van de cursist in de cursus is de overeenkomst definitief en is de cursist de voor de cursus geldende cursusprijs vanaf de eerste les aan Carina Danst verschuldigd.

2.2 Betalingen van het cursusgeld geschieden volgens een automatische incasso opdracht.

2.3 Het cursusgeld word twee keer in het jaar per automatische incasso van het opgegeven rekeningnummer geïncasseerd. Als incasso data kunt u omstreeks 1 oktober (termijn 1) en omstreeks 1 februari (termijn 2) aan houden.

2.4 Indien het niet meteen mogelijk is het volledig bedrag van de rekening te incasseren, wordt er €1,50 administratiekosten per extra incassopoging in rekening gebracht.

2.5 Betalingsachterstand: bij betalingsachterstand of uitblijven van betaling van een of meer termijnen rekent Carina Danst €7,50 per schriftelijke aanmaning. Wanneer er na twee schriftelijke aanmaningen nog steeds geen betaling heeft plaatsgevonden is Carina Danst genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De kosten, verbonden aan de invordering van het cursusgeld, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, worden verhaald op degene die het cursusgeld moet voldoen.


3. Tussentijdse beëindiging deelname.

3.1 De cursist bind zich aan Carina Danst voor een half jaar van het dansseizoen. De opzegging dient schriftelijk via de email plaats te vinden gelieve 1 maand voor de start datum van het volgende termijn. De verplichting tot betaling blijft van kracht tot het einde van het lopende cursusseizoen.

3.2 De cursist kan de cursus deelname tussentijds beëindigen wanneer onderstaande uitzonderingen van kracht zijn. De tussentijdse uitschrijving dient schriftelijk te geschieden.

-verhuizing uit de regio

-ziekte of ongeval van cursist, waardoor de cursist om medische redenen langer dan twee maanden niet in staat is de cursus te volgen, na overlegging van een medische verklaring

-wijzigingen in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid billijkheid geen voortzetting kan plaatsvinden. Dit ter beoordeling aan Carina Danst.

In deze gevallen restitueert Carina Danst de resterende cursusgeldtermijnen na een schriftelijk verzoek van de cursist of diens ouder/verzorger.

3.3. Indien het lidmaatschap niet expliciet opgezegd wordt, wordt deze steeds stilzwijgend verlengd.


4. Training tijden

4.1 Carina Danst behoudt zich het recht voor om lestijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.

4.2 Tijdens de schoolvakanties en vrije dagen wordt er geen les gegeven.


5. Ziekte of afwezigheid docent.

5.1 Bij uitval of ziekte van de docent zal Carina Danst trachten de docent te vervangen.

5.2 Indien het voor Carina Danst niet mogelijk is de docent te vervangen kan de cursist deze les op een andere dag/tijdstip inhalen.


6. Cursusprijs en leeftijdscategorieën.

6.1 Leeftijdsgebonden cursussen: bij de cursussen wordt de deelname mede aan de hand van de leeftijd berekend. Peildatum voor de leeftijd is 1 september van het betreffende cursusjaar.

6.2 Op de internetsite: www.carinadanst.nl staat per cursus de actuele groep indeling vermeld. Voor de actuele cursus prijs kunt u contact opnemen via de email; info@carinadanst.nl

6.3 Carina Danst behoud zich het recht tot de hoogte van het lesgeld per dansseizoen te indexeren.


7. Vrijblijvende kennismakingslessen/proeflessen

7.1 Cursisten die deel willen nemen aan een van de cursussen hebben de mogelijkheid om eerst een gratis en vrijblijvende kennismakingsles/proefles te volgen. Na een kennismakingsles/proefles mag de cursist de cursus voortzetten d.m.v. een schriftelijke inschrijving.


8. Tussentijds instromen.

8.1 Tussentijds instromen is altijd mogelijk. Carina Danst bepaald naar aanleiding van de inschrijfdatum aan welke betalingsverplichting u moet voldoen.


9. Inschrijvingsdrempel.

9.1 Bij elke cursus geldt een minimum drempel voor inschrijvingen. Carina Danst behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de cursus niet te laten plaatsvinden of deze onder voorbehoud te starten met een nader te bepalen eerste termijn. Carina Danst stelt de cursisten hiervan schriftelijk op de hoogte.


10. Continuïteit en wijziging docent

10.1 Carina Danst zal er alles aan doen om de continuïteit van uitvoering van een cursus door de op de website vermelde docent te bewerkstellen. Carina Danst heeft echter het recht om, indien daarvoor gegronde redenen zijn, een cursus door een andere docent binnen het zelfde vakgebied en deskundigheid te laten uitvoeren. Carina Danst stelt hiervan de cursisten tijdig schriftelijk op de hoogte. Cursisten die om deze reden afzien van verdere deelname hebben geen recht op restitutie.


11. Gebruik van beeld- en geluidopnamen voor PR-doeleinden.

11.1 Carina Danst mag foto's, beeld- en geluidsopnamen etc. van activiteiten, cursussen en cursisten van Carina Danst gebruiken voor publicatie en PR-doeleinden zonder de betreffende personen of diens ouder/verzorger hiervan in kennis te stellen.

11.2 Het auteursrecht op de door medewerkers van Carina Danst gemaakte foto's, beeld- en geluidsopnames van activiteiten en deelnemers is het intellectuele eigendom van Carina Danst.


12. Aansprakelijkheid en klachten.

12.1 Carina Danst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijden de lessen of activiteiten anderszins van Carina Danst.


13. Choreografieën.

13.1 De choreografieën die binnen Carina Danst worden gegeven zijn eigendom van Carina Danst. Kopiëren van deze choreografieën is verboden. Wilt u toch een keer gebruik maken van een choreografie, dan kunt u hiervoor toestemming vragen bij de docent.


14. Rechten van Carina Danst.

14.1 Carina Danst kan besluiten de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij het niet tijdig betalen van het lesgeld of wangedrag.

14.2 Carina Danst behoudt zich het recht voor om tot wijziging van de informatie in brochures en op de website over te gaan.

14.3 Carina Danst is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

14.4. Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan.

14.5 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cursist of diens ouder/verzorger zich akkoord met deze deelname voorwaarden.


Copyright @ All Rights Reserved

Carina Danst    KVK:59509953    BTW:NL210525629B01